Zum Hauptinhalt springen

Mikropor G Lamellen

Akustikgutachten

  Lamelle - Höhe 400 mm - 300 mm Abstand - Alpha s | PDF | 68.10 KB
  Lamelle - Höhe 400 mm - 375 mm Abstand - praktischer Absorptionswert | PDF | 82.68 KB
  Lamelle - Höhe 400 mm - 375 mm Abstand - Alpha s | PDF | 84.93 KB
  Lamelle - Höhe 200 mm - 200 mm Abstand - praktischer Absorptionswert | PDF | 84.08 KB
  Lamelle - Höhe 300 mm - 300 mm Abstand - praktischer Absorptionswert | PDF | 83.23 KB
  Lamelle - Höhe 200 mm - 200 mm Abstand - Alpha s | PDF | 86.34 KB
  Lamelle - Höhe 600 mm - 600 mm Abstand - Alpha s | PDF | 84.93 KB
  Lamelle - Höhe 400 mm - 300 mm Abstand - praktischer Absorptionswert | PDF | 83.34 KB
  Lamelle - Höhe 300 mm - 200 mm Abstand - Alpha s | PDF | 86.50 KB
  Lamelle - Höhe 300 mm - 200 mm Abstand - praktischer Absorptionswert | PDF | 84.22 KB
  Lamelle - Höhe 300 mm - 300 mm Abstand - Alpha s | PDF | 85.58 KB
  Lamelle - Höhe 600 mm - 600 mm Abstand - praktischer Absorptionswert | PDF | 82.65 KB